UPIS NA OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE U ŠKOLSKOJ 2018/2019. GODINI

INFORMACIJE O UPISU

Internacionalni univerzitet u Novom Pazaru odobrava upis 265 studenata u prvu godinu četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija (240 ESPB), školske 2018/2019., na sledećim departmanima:

PRAVNE NAUKE:

–          Opšte pravo, 30 studenata;

–          Pravo unutrašnjih poslova (kriminalistika); 30 studenata;

EKONOMSKE NAUKE:

–          Poslovna ekonomija, 25 studenata;

 

PEDAGOŠKO – PSIHOLOŠKE NAUKE:

–          Psihologija, 25 studenata;

–          Vaspitač djece predškolskog uzrasta, 25 studenata;

FILOLOŠKE NAUKE:

–          Bosanski jezik i bošnjačka književnost, 15 studenata;

–          Srpski jezik i književnost, 15 studenata;

–          Engleski jezik i književnost, 30 studenata;

–          Njemački jezik i književnost, 25 studenata;

RAČUNARSKE NAUKE

–          Informatika, 25 studenata;

 

UMJETNOST

–          Likovna umjetnost (slikarstvo), 10 studenata;

–          Primjenjena umjetnost, (dizajn i modna kreacija) 10 studenata.

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju kandidati  sa završenom srednjom školom u trajanju od četiri godine. Rang lista primljenih kandidata ostvaruje se na osnovu  uspjeha iz srednje škole i rezultata testa provere opštih znanja i testa specifičnih znanja.

Student po okončanju četvrte studijske godine, polaganjem završnog ispita, stiče diplomu o završenom prvom stepenu visokog obrazovanja (240 ESPB).
Po završetku akademskih studija prvog nivoa studenti mogu upisati master studije u trajanju od jedne studijske godine, odnosno drugi stepen visokog obrazovanja (60 ESPB).

Po okončanju drugog stepena kandidati mogu upisati doktorske studije za sticanje zvanja doktor nauka- Ph.D. u trajanju od tri studijske godine (180 ESPB).

JUNSKI UPISNI ROK

–          prijavljivanje na konkurs vršiće se od 11.06. do 06.07.

–          polaganje testa provere opštih znanja i testa specifičnih znanja obaviće se 07.07. sa početkom u 11 h;

–          rang lista kandidata biće objavljena narednog dana od polaganja ispita;

–          upis primljenih kandidata vršiće se u period od 09. do 14.07.;

SEPTEMBARSKI UPISNI ROK

–          prijavljivanje na konkurs vršiće se od 20.08. do 07.09.;

–          polaganje testa provere opštih znanja i testa specifičnih znanja obaviće se 08.09. sa početkom u 11 h;

–          rang lista kandidata biće objavljena narednog dana od dana polaganja ispita;

–          upis primljenih kandidata vršiće se u period od 10. do 15.09.;

PRAVO ŽALBE

Nakon objavljene rang liste, kandidati imaju pravo žalbe u roku od 24 sata od objavljivanja liste primljenih kandidata.

ŠKOLARINA

Školarina se može platiti u osam mjesečnih rata. Ukoliko se ukupan iznos školarine uplati do 1. oktobra, kandidat stiče pravo na umanjenje cjelokupnog iznosa od 4%.

U cjenu školarine uračunata je prva prijava ispita, nastavne i vanastavne aktivnosti koje se ralizuju na Univerzitetu. Studentima su na raspolaganju Sportsko-rekreativni centar sa terenima za mali fudbal, teretanom, fiskulturnom salom gdje studenti imaju priliku razvijati svoje fizičke sposobnosti, Univerzitetska biblioteka koja broji nekoliko hiljada naslova stručne i dodatne literature, čitaonica opremljena računarima kao i Medija centar. Učešćem u Medija centru, studenti prezentiraju svoju kreativnost i umijeće kroz televizijske emisije: Studentski dnevnik, Studentski mozaik i inovativno obrazovno-zabavni projekat Unipedija, kao i časopis Naš student i radijske emisije.

Svi navedeni sadržaji dostupni su studentima kako bi upotpunili vrijeme između nastavnih aktivnosti i afirmisali svoje talente.

Plaćanje školarine studentima omogućeno je i preko studentskog kredita.

 

STIPENDIJE

IUNP dodjeljuje stipendije kandidatima koji su izvršili upis u prvu godinu akademskih studija, u visini pune školarine:

–        Na osnovu činjenice da je dijete bez oba roditelja;

–        Na osnovu činjenice da roditelji studenta imaju sedmoro i više djece.

Također, Univerzitet godišnje dodeljuje stipendije za studente sa najboljim prosjekom na Departmanu.

Određeni popust na školarinu studenti mogu ostvariti i po drugim osnovima prema raspisanom konkursu za tekuću akademsku godinu.

POSTUPAK PRIJAVE

U prvu godinu osnovnih akademskih studija može se upisati lice koje ima završeno srednje obrazovanje u trajanju od četiri godine.

Kandidati prilikom prijavljivanja na konkurs podnose Studentsjkoj službi Univerziteta originalne primerke ili overene fotokopije sledećih dokumenata:

1.      Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole.

2.      Diploma o stečenom srednjem obrazovanju,

3.      Izvod iz matične knjige rođenih,

4.      Dokaz o uplati naknade za polaganje testa provere opšteg znanja i testa specifičnih znanja,

5.      Prijavni list koji se dobija u Studentskoj službi.

Kandidat na prijemni ispit donosi dokument za identifikaciju – važeću ličnu kartu ili pasoš.

UPIS

Kandidat koji stekne pravo na upis podnosi:

1.      Svedočanstvo za sve razrede prethodno završene škole, orginalna dokumenta;

2.      Diploma o stečenom srednjem obrazovanju, orginalan dokument;

3.      Izvod iz matične knjige rođenih, orginalan dokument;

4.      Dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm;

5.      Dokaz o uplati troškova upisa,

6.      Dokaz o uplati prve rate troškova školarine ili celokupnog iznosa.